Skip to All NYU Navigation Skip to Main Content

2013 Fund Honor Roll (2018)

Thank you to our generous donors!

Fiona Lane Bennett (NYUSH'20)
Yuhang Chen (NYUSH'18)
Joshua Paiz
Qingchuan Sang (NYUSH'18)

Xin Wei
Erin Wu (NYUSH'18)
Jinjing Zhou (NYUSH'18)

President
Marcela Railean (NYUSH '18)

Communications Chair
Richard Awuku - Aboagye
(NYUSH '18)

Marketing Chair
Flora Ziyun Lu (NYUSH '20)
Jennifer Xuxin Ke (NYUSH '21)
Yuan Tian (NYUSH '18)
Deyon Smith (NYUSH '20)

Events Chair
Vittoria Rusu (NYUSH '19)

Committee Members
Vittoria Vitucci (NYUSH '20)
Victoria Rusu (NYUSH '19)
Zachary Matthew Ng (NYUSH '20)
Alina Cedeno (NYUSH '21)
Like Yang (NYUSH '21)
Joshua Jensen (NYUSH '21)
Chloe Yue Chen (NYUSH '21)
Ariel Qingyu Tao (NYUSH '21)
Chris Yichen Wei (NYUSH '21)
Cindy Luo (NYUSH '21)
Antonia Xiaonan Li (NYUSH '21)
Shaoyu Zhang (NYUSH '21)