2013 Fund Honor Roll (2018)

Thank you to our generous donors!

Fiona Lane Bennett (NYUSH'20)
Yuhang Chen (NYUSH'18)
Joshua Paiz
Qingchuan Sang (NYUSH'18)

Xin Wei
Erin Wu (NYUSH'18)
Jinjing Zhou (NYUSH'18)